Miljöpolicy för BB Stockholm

Miljöpolicy för BB Stockholm

BB Stockholm bedriver slutenvård under graviditet, barnafödande och eftervård.

Vi träffar många föräldrar och nyfödda barn i vårt arbete vilket påminner oss om hur oerhört viktigt det är att arbeta för att bevara miljön för nuvarande och kommande generationer. Därför strävar vi efter att bedriva vår verksamhet med så låg miljöpåverkan som möjligt och därigenom även förebygga ohälsa.

Vi arbetar kontinuerligt med att begränsa vår miljöpåverkan och vårt miljöarbete bygger på ständiga förbättringar.
Vi sätter upp tydliga miljömål och har ett engagerat ledarskap.
Vi är certifierade enligt ISO 14001:2015 och arbetar för att skydda miljön genom att:

 • Hantera vårt avfall på minst miljöbelastande sätt och hushålla med våra resurser samt främja övergång till förnybara resurser

 • Verka för en miljöanpassad läkemedelshantering

 • Använda oss av ekologiska och miljömärkta produkter samt miljöcertifierade leverantörer av produkter

 • Begränsa användningen av kemikalier och farliga ämnen

BB Stockholm följer lagar, förordningar och andra bindande krav. Uppdatering av dessa sker kontinuerligt och egenkontroll av efterlevnad utförs.

Vår Miljöpolicy utgör grunden för vårt miljömässiga tänkande. Vi betraktar vår policy som ett långsiktigt åtagande som skall förverkligas etappvis för en renare framtid genom att:

 • Inte enbart uppfylla myndigheternas minimikrav d v s miljölagstiftning samt föreskrifter, utan att gå ett steg längre relaterat till våra miljöaspekter, där det är tekniskt och ekonomiskt möjligt med hänsyn till miljöfördelarna

 • Tillämpa en helhetssyn på våra tjänsters miljöstörning och göra val som är skonsamma för miljön

 • Vid verksamhetsförändringar, investeringar och olika beslut ta hänsyn till våra miljöaspekter

 • Ständigt förbättra vårt ledningssystem för att uppnå bättre miljöprestanda

 • På ett öppet och objektivt sätt redovisa våra tjänsters miljöpåverkan

 • Arbeta med att förebygga föroreningar utifrån våra betydande miljöaspekter och uppnå ständiga förbättringar genom löpande uppföljning av våra fastställda övergripande och detaljerade miljömål

 • Bedriva miljöarbetet i samarbete med våra familjer och vid behov också med miljövårdande myndigheter och miljöorganisationer

 • Involvera och fortlöpande utbilda alla medarbetare i vårt miljöarbete

 • Informera, inspirera, motivera och ta tillvara engagemang i miljöfrågor både hos våra medarbetare och från familjerna som vistas hos oss

VD och ledningen har det yttersta ansvaret för att Miljöpolicyn är dokumenterad, införd, underhållen och kommunicerad till alla personer som arbetar inom och på uppdrag av BB Stockholm samt att den är tillgänglig för allmänheten. 

 

Åsa Wijkström
VD, Ytterst Miljöansvarig