Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse

Barnbördshuset Stockholm AB/BB Stockholm är ett delägt dotterbolag till Prima Vård (51 %), organisations nummer 556077-2419, med säte i Stockholm. Resterande del (49 %) ägs av Stockholms läns landsting genom Danderyds sjukhus AB.

BB Stockholm AB bedriver sedan 2001 specialistmödravård och förlossningsvård på Danderyds sjukhus. Bolaget är uppdelat i öppen vård samt i sluten vård. BB Stockholms slutenvård omfattar specialistmödravård, sluten antenatalvård, förlossnings- och eftervård som bedrivs på Danderyds sjukhus. I öppenvård bedriver bolaget mödrahälsovård och preventivmedelsrådgivning. Samtliga mottagningar ligger i Stockholms län.  Bolaget äger och driver också en barnavårdscentral (BVC) belägen på Kungsholmen i Stockholm.

Målet för verksamheten i slutenvården 2016 var satt till 3 700 förlossningar men ändrades under våren då beskedet om stängning av BB Sophia till 3 900 och slutade med 4 035 förlossningar med flest födda i maj då 392 förlossningar genomfördes på BB Stockholm.

Antalet inskrivna gravida på BB Stockholm/BB Familys barnmorskemottagningar var 3 183 (3 160) gravida, 8 601 (6 658*) rådgivningar för preventivmedel och 4 417 (3 618) läkarbesök under 2016. När det gäller cytolog provtagning har 9 437 (5 503) besök genomförts. En marginell ökning

Både inom slutenvård och i öppenvård bedrivs ett aktivt patientsäkerhetsarbete. Vårdskador och risk för vårdskada som sker på BB Stockholms verksamheter identifieras och hanteras dels via avvikelserapportering, dels genom att Händelseanalyser initieras. Verksamhetscheferna kan också för respektive verksamhet göra en s.k. Lex Maria anmälan. Patientsäkerhetsarbetet baseras på att personal, patienter och anhöriga rapporterar och deltar i detta. Patienter och närståendes synpunkter och klagomål tas bland annat till vara.

För att upprätthålla ”egenkontroll” rapporterar BB Stockholm/Family resultat till Graviditetsregistret. Slutenvårdens resultat rapporteras till Socialstyrelsen samt till Graviditetsregistret och Sveus, ett unikt forsknings- och utvecklingssamarbete mellan regeringen och sju landsting/regioner. Syftet är att skapa bättre möjligheter för vårdgivare och landsting/regioner att följa upp och analysera den vård som bedrivs.

Läs mer här!