Information om igångsättning i v 41 på BB Stockholm

Information om igångsättning i v 41 på BB Stockholm

I november 2022 ändrades riktlinjerna i Region Stockholm angående igångsättning av förlossning från graviditetsvecka 41+0 för kvinnor i prioriterade grupper. Det innebär att du som är förstföderska, hade BMI ≥ 30 vid inskrivning tidigt i graviditeten, är äldre än 40 år eller född i Afrika (ej Nordafrika) erbjuds igångsättning, så kallad induktion, i graviditetsvecka 41+0-41+2. Du kommer att få information av barnmorskan på barnmorskemottagningen (BMM) runt graviditetsvecka 40.

Riktlinjen innebär ett erbjudande om igångsättning i början av graviditetsvecka 41. Om du inte har fött barn före graviditetsvecka 41+0 kommer din barnmorska på barnmorskemottagningen (BMM) att remittera dig till BB Stockholm om du är listad här. Av remissen skall det framgå om du önskar induktion i början av vecka 41 (dvs 41+0-2) eller om du önskar avvakta. Om du önskar avvakta med igångsättning kommer du istället att erbjudas ett besök på Specialistmödravården för kontroll och individuell planering.

Om du inte tillhör någon av dessa grupper så rekommenderar vi på BB Stockholm dig att invänta spontan start av värkarbetet till 41+5. Bland alla gravida i 41+ kommer två av tre  igång spontant innan 41+5.

Vilka är fördelarna för dig och ditt barn med induktion?

Forskning har visat att det kan vara en fördel gällande risk för intrauterin fosterdöd att sätta igång förlossningen vecka 41+0-2 jämfört med vecka 42+0. Förekomsten av intrauterin död är i Stockholm, precis som i övriga landet ca 1/1000. Vill du veta mer så läs gärna den analys som gjordes här.

Vilka är nackdelarna för dig och ditt barn med induktion?

Induktion av förlossningen innebär för majoriteten av kvinnor att fler medicinska interventioner används än om förlossningen startar spontant. Exempelvis tabletter för att starta värkarna, håltagning på hinnblåsan för att vattnet ska gå, värkstimulerande dropp, ryggbedövning och något oftare leder förlossningen till kejsarsnitt. För omföderskor går oftast induktionen lättare än för förstföderskor. Genomsnittstiden från inskrivning på BB Stockholm fram till födsel efter en induktion är längre för förstföderskor (ca 33 timmar) än för omföderskor (24 timmar). 

Vi kan se på statistiken hos oss på BB Stockholm, att kvinnor som startar spontant i högre utsträckning föder vaginalt utan sugklocka eller akut kejsarsnitt och skattar sin förlossningsupplevelse något högre.

 Statistik efter igångsättning i vecka 41 på BB Stockholm

Statistiken är baserad på 2021-2022 års data från BB Stockholm. Siffrorna gäller graviditetslängd efter 41+0. 

I en sammanfattande analys från tre studier som studerat handläggning i graviditetsvecka 41 skriver författarna att det är osäkert om man förbättrar för barnen med igångsättning tidigt i vecka 41 jämfört med att vänta till vecka 42.

Denna systematiska översikt inkluderande tre RCT:er (randomiserade kontrollerade studier) med 5 161 patienter som jämfört strategier för induktion vid 41 fulla veckor med strategier för exspektans med varierande grad av fosterövervakning och induktion vid 42 fulla veckor visar att intrauterin fosterdöd/neonatal död skulle kunna minska vid tidig induktion men det är oklart hur stor minskningen är, samt skulle kunna resultera i att frekvensen av ett kompositutfall inkluderande intrauterin fosterdöd/neonatal död och neonatal sjuklighet inte påverkas i någon säker riktning. För viktiga maternella utfall fanns troligen ingen, eller liten, skillnad

Länk till rapporten hittar du här.

Om du vill tacka ja till igångsättning i början av vecka 41 och tillhör någon av de följande grupperna: förstföderska, BMI ≥ 30, äldre än 40 år eller född i Afrika (ej Nordafrika) 

Du kommer att bokas för induktion i mellan v 41+0 och v 41+2.  På BB Stockholm får du träffa en barnmorska eller läkare som baserat på hur mjuk och livmodertappen är, rekommenderar en metod för igångsättning. 

Specialistmödravården skickar kallelser via Ekopost. Det är en fördel om du har tillgång till den digitala brevlådan Kivra. I Kivra kommer du att kunna ta emot din kallelse från oss redan samma dag som den skickats och vi kan  lättare komma i kontakt med dig.

Om du önskar avvakta spontan start och tillhör någon av de följande grupperna: förstföderska, BMI 30, äldre än 40 år eller född i Afrika (ej Nordafrika) 

Du kommer att få göra ett så kallat vecka-41 ultraljud på Aleris Ultragyn på Sabbatsberg den dagen då du är i graviditetsvecka 41+0 (om detta sker på en lördag gör du ultraljudet på fredagen, i vecka 40+6, och om det är på en söndag gör du ultraljud på måndagen i vecka 41+1). Du kommer även att kallas för ett besök till specialistmödravården på BB Stockholm efter utfört ultraljud. På BB Stockholm blir du undersökt och får prata med en barnmorska eller en läkare. Ni diskuterar till exempel fördelar och nackdelar med att sätta i gång förlossningen och vilka metoder som är lämpliga för just dig. De tar hänsyn till dina/era önskemål och vad som är känt om dig och barnet. Tillsammans gör ni en planering av vården på BB Stockholm. 

Om du är omföderska har ett BMI < 30, är yngre än 40 år och inte är född i Afrika (utom Nordafrika)

Om du inte tillhör prioriterad grupp ombeds du avvakta spontant värkarbete till vecka 41+5. Du kommer att erbjudas ett vecka 41-ultraljud via din barnmorskemottagning (BMM). Om du önskar induktion efter utfört ultraljud är du välkommen att höra av dig till Specialistmödravården, 08-123 570 20. På BB Stockholm blir du undersökt och får prata med en barnmorska eller en läkare. Ni diskuterar till exempel fördelar och nackdelar med att sätta i gång förlossningen och vilka metoder som är lämpliga för just dig. På BB Stockholm tar vi hänsyn till dina/era önskemål och vad som är känt om dig och barnet. Tillsammans gör ni en planering av vården på BB Stockholm. 

På BB Stockholm kommer vi med största sannolikhet inte ha möjlighet att erbjuda induktion före vecka 41+ 5 under förutsättning att graviditeten och alla kontroller varit normala.  

Vill du veta mer om riktlinjerna i Region Stockholm?

Riktlinje för handläggning i graviditetsvecka 41.

Induktion i graviditetsvecka 41 – Kunskapsstöd för vårdgivare Region Stockholm

Läs mer här!

Igångsättning

Igångsättning